SZKOLNY RAJD EKONOMIKA

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy

                 

XVI RAJD EKONOMIKA

Termin rajdu: 2 czerwca 2015

Godzina wyjazdu 8.00 – pod szkołą
Godzina powrotu 14.30 
pod szkołą

Miejscowość: Sobótka, Masyw Ślęży

Trasa wiedzie z Sobótki szlakiem koloru czerwonego do Domu Turysty na szczycie Ślęży, następnie szlakiem koloru żółtego do Przełęczy Tąpadła


Każda klasa typuje po osiem osób do drużyny, która będzie rywalizowała o Puchar Dyrektora ZSE podczas rajdu górskiego.

Opłata rajdu wynosi 12zł od uczestnika w tym wliczony jest: transport oraz składka na organizację rajdu.

Wpłaty oraz listę uczestników należy przynosić do p. Marcina Witowskiego. Ostateczny termin dostarczenia list to środa 29. maja 2015

CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA MASYWU ŚLĘŻY

Ślężański Park Krajobrazowy położony jest na Przedgórzu Sudeckim. W jego granicach znajduje się Masyw Ślęży (ze Ślężą, Grupą Raduni, Wzgórzami Oleszeńskimi i Wzgórzami Kiełczyńskimi) oraz Jańska Góra (część Wzgórz Łagewnickich) - otoczone wspólną otuliną. Najwyższym punktem parku jest Góra Ślęża (718 m n.pm.) (15 0 53’ E i 16 0 43’ N) jest to zarazem najwyższy punkt Przedgórza Sudeckiego, najniższym punktem parku jest Sulistrowicki Potok - nieopodal wsi Świątniki - 150 m n.p.m.
W części północno wschodniej Masywu Ślęży znajdują się wzniesienia: Gozdnica (376 m n.p.m.) i Wieżyca (415 m n.p.m.). Radunia (577 m n.p.m.) wraz z Czernicą (487 m n.p.m.) Świerkową (376 m n.p.m.), Świerczyną ( 411 m n.p.m.) i Gozdnikiem (313 m n.p.m.) tworzą Wzgórza Oleszeńskie stanowiąc równoległą grupę wzniesień oddzielonych Doliną Sulistrowickiego Potoku. Na południowy zachód od Góry Ślęży, położone są Wzgórza Kiełczyńskie z najwyższym punktem - Szczytną (480 m n.p.m.). Na południowym wschodzie znajduje się samotne wzniesienie Jańska Góra (255 m n.p.m.).
Pod względem geologicznym obszar parku znajduje się w obrębie bloku przedsudeckiego. Ostatnie badania petrograficzne pozwoliły określić serie skalne budujące masyw jako typowy komleks tzw. ofiolitu - najlepiej wykształconego w tej części Europy, podczas trwania orogenezy waryscyjskiej.
Szczyt Ślęży buduje twarde, odporne na wietrzenie, gabro. Jej północno zachodnie i zachodnie stoki są zbudowane z górnokarbońskich granitów. Stanowią o­ne fragment dużego masywu granitowego "Strzegom - Sobótka". W ich obrębie spotyka się żyły krystaliczne. Wzniesienia otaczające Ślężę od południowego wschodu zbudowane są z amfibolitów. Łukowato wygięte pasmo na południe od Ślęży (Wzgórza Kiełczyńskie, Radunia i Wzgórza Oleszeńskie) budują serpentynity z żyłkami magnezytu, kwarcu, chalcedonu i opalu, a sporadycznie występuje tu także nefryt. Wymienione skały zasadowe dostarczają cennych informacji dotyczących głębszych warstw ziemi. Podnóże Masywu Ślęży pokrywają osady trzecio - i czwartorzędowe. Rumowiska skalne głównie gabrowe pokrywające stoki Ślęży od wysokości 300 m n.p.m. są pozostałością po dwóch zlodowaceniach skandynawskich, podczas których samotna Ślęża sterczała ponad lądolód jako nunatak. Z tego też okresu pochodzą osady i formy poglacjalne stwierdzone na zboczach.
Ślężański Park Krajobrazowy leży w zlewni Ślęzy i Czarnej Wody. Największym ciekiem obszaru jest Czarna Woda o dł. 41,7 km - dopływ Bystrzycy. Na jej dopływie Sulistrowickim Potoku, w ramach przeprowadzonej w latach siedemdziesiątych regulacji, zbudowano zbiornik wodny o przeznaczeniu rekreacyjnym. Cieki w parku są mało zasobne w wodę, pomimo że stwierdzono ponad 100 źródeł i wypływów. Źródła na zboczach Ślęży były wykorzystywane od wieków, początkowo jako źródła kultowe bądź rytualne a obecnie ze względu na walory smakowe jako źródła wody pitnej.

źródło: dzpk.pl

CELE RAJDU:

  • Upowszechnienie turystyki pieszej jako formy czynnego wypoczynku oraz podnie-sienie sprawności fizycznej uczestników rajdu;
  • rozbudzenie pasji krajoznawczych wśród uczestników rajdu;
  • promocja krajoznawcza i turystyczna Obszaru Sudeckiego, ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych oraz kulturowych;
  • zachęcenie młodzieży do indywidualnego uprawiania turystyki krajoznawczej;
  • doskonalenia umiejętności uprawiania turystyki;
  • doskonalenie orientacji w terenie, umiejętność posługiwania się mapą,
  •  zachęcenie młodzieży do współpracy i doskonalenie umiejętności wspólnej zabawy,
  •  poznawanie historii naszego regionu.

KONKURSY:


Podczas odpoczynku na szczycie Ślęży przeprowadzony zostanie szereg konkurencji:

Konkurencją podstawową jest TEST o Masywie Ślęży

1. Konkurencja z mapy i kompasu
2. Pierwsza pomoc
3.
Konkurs artystyczny - najładniejszy bukiet
4. Rysunek krajobrazu Masywu Ślęży
5. Pozostałe konkurencje zostaną rozdane na trasie - niespodzianka!!!