STATUT SAMORZĄDU SZKOLNEGO

ROZDZIAŁ I

§1

W skład Samorządu Szkolnego wchodzi każdy uczeń.

§2

Siedzibą Samorządu Szkolnego jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy.

§3

Najwyższą władzą Samorządu Szkolnego jest Walne Zebranie Społeczności Uczniowskiej lub jej delegatów.

§4

Na czele Samorządu Szkolnego stoi Rada Samorządu Szkolnego.

§5

Rada Samorządu Szkolnego składa się z:

1. Prezydium, w skład którego wchodzą:  przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i skarbnik wybierani przez ogół uczniów i delegatów,
2. Przewodniczących Rad Samorządów Klasowych.

§6

Przedstawicielem klasy jest Rada Samorządu Klasowego, w której skład wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik.

ROZDZIAŁ II

Zadania Samorządu Szkolnego

§7

Samorząd Szkolny:
1. Jako społeczność uczniowska uczestniczy w planowaniu życia i pracy szkoły.
2. Kształtuje właściwy stosunek uczniów do nauki.
3. Rozwija opiekę i wzajemną pomoc koleżeńską.
4. Organizuje czas wolny.
5. Wzbogaca życie wewnętrzne szkoły, pielęgnuje tradycje szkoły i samorządu.

§8

Rada Samorządu Szkolnego:
1. Jest organizatorem życia ogólnoszkolnego.
2. Odpowiada za swą działalność przed walnym zebraniem.
3. Jest organem koordynującym prace samorządu uczniowskiego.
4. Działa według własnego planu pracy.
5. W miarę potrzeby powołuje sekcje i koła zainteresowań.
6. Wytycza aktualne zadania klasom i sekcjom samorządu oraz kontroluje ich realizację.
7. Zatwierdza i opiniuje plan finansowy Samorządu Szkolnego oraz jego realizację.

§9

Prezydium Rady Samorządu Szkolnego:
1. Współdziała z :
• Dyrekcją szkoły
• Radą Pedagogiczną
• Radą Rodziców
• Innymi organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie szkoły

2. Przygotowuje Walne Zebranie Społeczności Uczniowskiej.
3. Informuje społeczność szkolną o pracy Samorządu.
4. Inicjuje akcje i imprezy.
5. Rozlicza się przed ogółem z wykonania zadań objętych planem.
6. Dba o dobrą atmosferę pracy w Samorządzie.
7. Dba o bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie szkoły.
8. Rozpatruje zgłaszane przez uczniów konflikty każdego rodzaju.

§10

Przewodniczący Samorządu Szkolnego:
1. Prowadzi zebranie Rady Samorządu Szkolnego
2. Odpowiada za wykonanie zadań zamieszczonych w planie pracy Rady Samorządu Szkolnego.
3. Kontroluje działalność Rad Samorządów Klasowych
4. Kontroluje pracę sekcji i kół zainteresowań
5. Reprezentuje Samorząd Szkolny na zewnątrz szkoły

§11

Rada Samorządu Klasowego określa swoje zadania, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem Samorządu Szkolnego.

ROZDZIAŁ III

Wybór władz

§12

Wybory są powszechne, bezpośrednie, tajne, większościowe. Przy czym, jeżeli warunki lokalowe nie pozwalają na wybory bezpośrednie, to przeprowadza się wybory pośrednie przy czym na 5 uczniów przypada delegat.

§13

Kandydaci na Przewodniczącego i pozostałych członków Prezydium Rady Samorządu Szkolnego muszą mieć poparcie poświadczone podpisami co najmniej 50 uczniów.

§ 14

Kandydaci, którzy nie zostali wybrani na Przewodniczącego mogą kandydować do Prezydium.

§15

Kadencja Samorządu Szkolnego i klasowego trwa 2 lata.

§16

Tryb odwoływania jest taki sam jak tryb powoływania.

§17

Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza wybierana przez Rady Samorządu Szkolnego.

§18

Do obowiązków komisji należy:
1. ustalić liczbę zgłoszonych kandydatów
2. przygotować karty wyborcze
3. wyznaczyć datę wyborów
4. wyznaczyć termin zgłoszenia kandydatów

§19

Po zakończeniu wyborów komisja wyborcza składa sprawozdanie.

ROZDZIAŁ IV

Finanse Samorządu Uczniowskiego

§20

Prezydium Rady Samorządu Szkolnego przygotowuje coroczny plan finansowy, uwzględniając planowane dochody (§21) oraz wydatki (§21). Kontrola wykonania następuje zgodnie z §23.

§ 21

Środki finansowe są pozyskiwane ze składek uczniowskich zbieranych za:
1. Sprzedaż identyfikatorów
2. Bilety wstępu na szkolne imprezy
3. Prowizje od obrotu handlowego na terenie szkoły z tytułu:
a) sprzedaży zdjęć przez fotografa
b) kiermaszu podręczników

§ 22

Z kasy Samorządu Uczniowskiego finansowane są:
1. Wyrób identyfikatorów
2. Organizacja imprez szkolnych:
a) Uroczystości państwowe
- Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
- Święta państwowe
b) Imprezy i uroczystości okolicznościowe
- Dyskoteki
- Wyjścia do kina
- Wybory Miss Ekonomika
- Otrzęsiny klas pierwszych
- Mikołajki
- Wizyta na grobie Patrona
3. Upominki okolicznościowe dla uczniów oraz nauczycieli z okazji:
a) Dnia chłopaka
b) Dnia kobiet
c) Dnia nauczyciela
4. Cele charytatywne
5. Zakup sprzętu i akcesoriów niezbędnych do wykonywania pracy Samorządu.

§ 23

Skarbnik Samorządu Uczniowskiego ma obowiązek:
1. Prowadzić zeszyt z ewidencją przychodów oraz wydatków.
2. Sporządzać comiesięczne sprawozdania finansowe.
3. Na koniec roku szkolnego przygotowuje i przedstawia na zebraniu Rady Samorządu Szkolnego sprawozdanie roczne z realizacji zaplanowanego planu finansowego.